besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in ...

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20141128/memorie_van_toelichting_2/document3/f=/vjpcn7o9nrzq.pdf

28 nov 2014 ... het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren. Zoals hiervoor al is aangegeven behoort binnen de ZSM-dienst het werken op zaterdagen,.

Besluit van … tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ...

https://www.internetconsultatie.nl/insidersregeling/document/4645

Onze Minister wijst de rechterlijke ambtenaren als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 5° tot en met 7°, van de Wet op de rechterlijke organisatie, alsmede de ...

Advies Concept Wetsvoorstel Besluit rechtspositie rechterlijke ...

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2018-23-advies-concept-wetsvoorstel-brra-alttekst.pdf

26 juni 2018 ... Het concept Wetsvoorstel behelst een aanpassing van artikel 2f van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Brra) als gevolg van de ( ...

Normalisering rechtspositie ambtenaren

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20112012-89-3.pdf

30 mei 2012 ... die mijn collega Van Hijum en ik hebben gekregen voor het indienen van ons ... le gemeenten in Nederland – ben ik blij met dit punt in de wet. Mevrouw Koşer Kaya ... kwaliteit van het personeelsbeleid, het hrm-beleid, een impuls kan krijgen. ... ke organisaties, zoals Connexxion, Arriva, de NS, De Ver-.

Whitepaper normalisering rechtspositie ambtenaren

https://publiekarbeidsrecht.nl/files/2019/05/Whitepaper-2.0.pdf

CRvB-formule. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Civiele arbeidsrecht. Boek 7 BW (WWZ). Ontslag op staande voet: art. 7:677 BW. • Onverwijlde ...

RECHTSPOSITIE LEDEN RECHTERLIJKE MACHT 1. De leden van ...

https://www.nederlandrechtsstaat.nl/module/nlrs/script/printPdf_v2.asp?id=BF7920EDD67C649A25F74EA7194F674BA0FB2FDEE6AAD60B

procureur-generaal bij de Hoge Raad worden bij koninklijk besluit voor ... rechtspositie rechterlijke ambtenaren bepaalt dat het ontslag bij Koninklijk Besluit.

Besluit van 7 juli 2016 tot wijziging van het Besluit ... - Eerste Kamer

https://www.eerstekamer.nl/overig/20160714/besluit_van_7_juli_2016_tot/f=y.pdf

7 juli 2016 ... Besluit van 7 juli 2016 tot wijziging van het ... mate weer waarin hij beleggingsrisico kan en wil nemen. ... Uitgegeven de veertiende juli 2016.

Besluit van 28 augustus 2015, houdende wijziging van het Besluit ...

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-579941.pdf

28 aug 2015 ... Dit kan leiden tot pijn en fysiek ongerief. Het kabinet is van mening dat de omstandigheden voor wilde dieren in het circus, ondanks de grote ...

Besluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ...

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-861623.pdf

Verbond van Verzekeraars, de Vereniging Eigen Huis (VEH) en een particulier. ... gedeeld over de vraag of het bij rentemiddeling voor banken toegestaan zou ...

1 Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het ...

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-890901.pdf

landbodem op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving is ingedeeld. Artikel 4.1243 (bodem: kwaliteitsborging). Met het oog op het beschermen van de ...

1 Besluit van tot wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving, het ...

https://www.eerstekamer.nl/overig/20191021/besluit_van_tot_wijziging_van_het/document3/f=/vl31k5tr4mr3.pdf

21 okt 2019 ... HOOFDSTUK 1 AANVULLING EN WIJZIGING BESLUITEN OP GROND VAN DE. OMGEVINGSWET. Artikel 1.1 (Besluit kwaliteit leefomgeving).

Conceptbesluit Besluit van , houdende een wijziging van het Besluit ...

https://www.internetconsultatie.nl/besluitverlagingbijdragezorgenondersteuning/document/3486

Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt als volgt gewijzigd: A. In artikel 1.1 ... structurele compensatie voor het vervallen van de ouderentoeslag vormgegeven.

Besluit van 22 mei 2017 tot wijziging van het Besluit ... - Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/besluiten/2017/05/24/staatsblad-212-2017/stb2017-212.pdf

22 mei 2017 ... 3 http://www.petitie24.nl/petitie/392/ik-wil-ook-in-het-brp-basis-registratie-personen. Staatsblad 2017 212. 4. Page 5. B. Het huidige artikel 66 ...

1 Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten ... - Internetconsultatie

https://www.internetconsultatie.nl/aanvullingsbesluit_bodem_omgevingswet/document/3777

... en de provincie Friesland ten oosten van de lijn Elsloo-Oosterwolde- ... baggerspecie afkomstig is uit en weer wordt toegepast binnen een diffuse zware ...

Besluit van tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft en het ...

https://www.internetconsultatie.nl/transparantiebesluitfm/document/3244

Dit besluit wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) en het Besluit uitvoering EU- verordeningen financiële markten in verband met de Wet transparant ...

Besluit van tot wijziging van het Besluit personeel veiligheidsregio's ...

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-807866.pdf

aanpassing van enkele functies van de GHOR en functies en rangen van de brandweer. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van .

besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 ...

http://www.vlaamsesels.be/drupal/sites/default/files/wijzigingsbesluit.pdf

l'euro a recommandé de modifier le mode de calcul des jours d'intérêts ... Lode Sellaan 25, 2100 Deurne (Antwerpen) ... Steg-Jola, naamloze vennootschap,.

BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de ... - Acm

https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/bijlagen/666_bma0469-0111.pdf

Erasmus Verzekeringen B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. De ... Guardian Verzekeringen Maatschappij (hierna: Guardian). - Zwolsche ...

besluit: tot het vaststellen van het bij dit besluit behorende ...

https://www.oldenzaal.nl/sites/default/files/Uitvoeringsprogramma%20vergunningverlening,%20toezicht%20en%20handhaving%20%28VTH%29%202018_0.pdf

1 jan 2018 ... Twente heeft een aantal jaren geleden de RUD Twente opgericht. Dit is een netwerk samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten en de ...

Toegang tot rechterlijke uitspraken

https://www.njb.nl/Uploads/2017/6/72013-Rapport-VMC-MF-4-2006.pdf

12 juni 2017 ... vermelding op de rol dat het vonnis is uitgesproken. De Hoge ... neemt het Straatsburgse Hof aan dat 'burgerlijke rechten en ... van Urk heet.

Rechterlijke Machtigingen - Mondriaan

https://www.mondriaan.eu/sites/mondriaan.eu/files/RM.pdf

Het gevaar kan niet buiten het zieken- huis worden afgewend en u bent niet bereid tot opname. Page 5. 5. Rechterlijke machtiging | Mondriaan. Procedure ...

Rechterlijke Machtiging - Mondriaan

https://www.mondriaan.eu/nl/folders/rechterlijke-machtigingen

Rechterlijke Machtiging. Page 2. 1. In deze folder vindt u informatie over de rechterlijke machtigingen (RM) ... en de voorwaardelijke machtiging. Voor de overige ...

De rechtspositie van de licentienemer bij faillissement van de ...

https://www.burenlegal.com/sites/default/files/usercontent/content-files/Scriptie%20Ramon%20Vastmans.pdf

opvattingen na het Nebula-arrest en opnieuw na het Berzona-arrest, is enig rechtshistorisch onderzoek mijns inziens eveneens gerechtvaardigd. Inzicht in de ...

Nieuwe rechtspositie rijksambtenaren

https://www.ubrijk.nl/binaries/ubrijk/documenten/brochure/brochure-2019/05/29/communicatiekalender-inr-2019/Communicatiekalender_INR_19juni2019.pdf

23 mei 2019 ... Proefzending informatieve brief aan een steek proef van ca. 1.000 medewerkers (die in november naar alle 120.000 medewerkers wordt ...

Rechtspositie brandweervrijwilligers in Europa - Ifv

https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20190930-BA-Rechtspositie-brandweervrijwilligers-def.pdf

30 sep 2019 ... Alleen de hoogste rangen bij de vrijwillige brandweer (zoals de ... De vrijwilligers ontvangen geen salaris, maar genieten wel een heel scala ...

Uw rechtspositie bij uitzending - Defensie.nl

https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/brochures/2019/09/16/uw-rechtspositie-bij-uitzending/Informatiebundel - Uw rechtspositie bij uitzending.pdf

1 sep 2019 ... Onafhankelijke Defensiebond www.kvmo.nl. Nederlandse Vereniging van Marineofficieren www.kvnro.nl. Koninklijke Vereniging Nederlandse ...

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

https://www.rivierduinen.nl/~/media/_ggz%20rivierduinen/uw%20hulpvraag%20ons%20zorgaanbod/opname%20in%20kliniek/gedwongen%20opname%20met%20rm.ashx

De wet BOPZ regelt de rechtspositie van cliënten die gedwongen zijn opgenomen. Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem dan contact op met ...

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke Macht 1/1/2018 — 1 ...

https://nvvr.org/uploads/afbeeldingen/CAO-2018-2020-sector-RM.pdf

Hiertoe wordt berekend wat het. ABP-jaarinkomen 2019 zou zijn geweest als de salarisverhoging tijdig was doorgevoerd. Het verschil tussen het daadwerkelijke ...

Vraagstukken rond de rechterlijke belangenafweging.pdf

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/13319/Vraagstukken%20rond%20de%20rechterlijke%20belangenafweging.pdf?sequence=1

De zaak betrof het lot van de Siamese tweeling Jodie en Mary. De tweeling werd geboren verbonden aan elkaar ter hoogte van de heup. Beide meisjes ...

Gedwongen opgenomen met een rechterlijke machtiging

https://www.ggzoostbrabant.nl/images/documenten/Clienten/Folders/01532_Gedwongen_opgenomen_met_een_RM_LR_2018.pdf

ook een voorwaardelijke machtiging worden aangevraagd. Geneeskundige verklaring. Bij een verzoek voor een rechterlijke machtiging dient een ...

3 De (rechterlijke vrijheid bij de) vaststelling van smartengeld

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/14224/03.pdf?sequence=5

70 HR 21 mei 1943, NJ 1943, 455 (Van Kreuningen/Bessem). Zie ook Rechtbank Arnhem 3 december 2003 LJN AN9703. Geoordeeld wordt dat voor toewijzing ...

Procedure voorwaardelijke rechterlijke machtiging (rm)

https://www.dwangindezorg.nl/binaries/dwangindezorg/documenten/publicaties/informatiepunt/documenten/1/beslisschema-voorwaardelijke-rm/Beslisschema voorwaardelijke machtiging.pdf

Laatste wijziging: 09-03-2010. Procedure voorwaardelijke rechterlijke machtiging (rm). Introductie. Een voorwaardelijke rm is een beslissing van de rechter die ...

Gedwongen opgenomen met een rechterlijke machtiging - GGZ WNB

https://www.ggzwnb.nl/documenten/folders_algemeen/20180517133119_Folder%20Algemeen%20-%20Gedwongen%20opgenomen%20met%20een%20rechterlijke%20machtiging.pdf

De Wet Bopz. • Wat is een rechterlijke machtiging (RM)?. • Wie mogen een RM aanvragen? • Hoe gaat de aanvraag in zijn werk? • Maximale duur en verlenging.

Rechterlijke toetsing marktanalysebesluiten ACM in Mediaforum

https://www.maverick-law.com/files/PDF/De%20rechterlijke%20toetsing%20van%20ACM-s%20marktanalyses.pdf

15 sep 2017 ... heidscriterium niet van doorslaggevende betekenis bij de belangenafweging voor het al dan niet met terugwerkende kracht in werĖ<ing laten ...

1 tekst van de wet op de rechterlijke organisatie - Internetconsultatie

https://www.internetconsultatie.nl/herzieninggerechtelijkekaart/document/260

die zitting heeft in deze kamer draagt de titel van militaire kantonrechter. ... voorzieningenrechter ter terechtzitting de aanspreektitel van president in kort geding.

Rechterlijke colleges en hun bevoegdheden - yOUlearn

https://youlearn.ou.nl/documents/69860685/90145186/Rechterlijke colleges en hun bevoegdheden.pdf/3ebb1653-a48e-0055-4225-fc18d09602e5?t=1553273590939

samengesteld uit een kantonrechter en twee op het terrein van de pachtverhoudingen ... aanspreektitel van president in kort geding voert (art. 50 Wet RO).

WADDINXVEEN huwelijksregistraties in rechterlijke ... - Archiefman

https://www.archiefman.nl/nt/huwwv.pdf

RANW4 234vo 21-08-1626 Claes Pietersz x Leentgen Jansdr. RANW4 234vo ... 26-06-1655 Jan Gijsbertsz weduwnaar [Valkenswaard (?)] x Marrichie Cornelis ...

Als ambtenaren ondernemers worden - Acm

https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/13235_als-ambtenaren-ondernemers-worden.pdf

Als ambtenaren ondernemers worden. Met de Wet Markt en Overheid kansen en keuzes bieden voor bedrijven en consumenten ...

Vrijheid van meningsuiting van ambtenaren

http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=142621

93 en 94 GW kunnen individuen zich beroepen op art. 10 EVRM, omdat deze een ieder verbindende bepaling is die rechtstreeks doorwerkt binnen onze ...

AANWIJZINGSBESLUIT AMBTENAREN NOODVERORDENING ...

https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/media/4423/noodverordening-en-aanwijzingsbesluit-ambtenaren-covid-19-def.pdf

3 dagen geleden ... AANWIJZINGSBESLUIT AMBTENAREN NOODVERORDENING CORONAVIRUS VRF. De voorzitter van de VRF,. Overwegende, dat op 16 ...

Later is vandaag Rechtspositie burgemeesters gemoderniseerd

https://www.burgemeesters.nl/system/files/BB_93.pdf

de ambtstermijn is hij voor wachtgeld aangewezen op de gemeente die de Algemene Pensioenwet. Alhoewel het ambt van burgemeester voor velen als een ...

De rechtspositie van mensen met een ... - brenda frederiks

http://brendafrederiks.nl/wp-content/uploads/2015/10/Proefschrift_Frederiks_2004.pdf

lijke handicap die niet kan aangeven of hij bereid is tot eon opnoming dan wel ... ten verhuizen van het terrein van het instituut naar kleinschaligi- woonvormen.

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en ...

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-23440.pdf

5 feb 2018 ... gemeente Hillegom. De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel ... Artikel 30 Computer en internetverbinding. 1. Artikel 8 lid 4 is ...

Verschillen rechtspositie voortgezet onderwijs - VOS/ABB

https://www.vosabb.nl/wp-content/uploads/2018/11/Verschillen-rechtspositie-VO-login.pdf

rechter aanvecht, kan de rechter de CRVB-formule toepassen indien geoordeeld wordt dat het bevoegd gezag een overwegend aandeel heeft gehad in het ...

Uw rechtspositie bij een voorwaardelijke machtiging - Emergis

https://www.emergis.nl/_wpx/wp-content/uploads/2013/04/Uw-rechtspositie-bij-een-voorwaardelijke-machtiging-DEF-web.pdf

De voorwaardelijke machtiging moet voorkomen dat u gedwongen wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De verwachting is, dat als u zich aan ...

Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie Kadaster versie 1.6. (1 ...

https://ambtenarensalaris.nl/wp-content/uploads/2019/03/Arbeidsvoorwaarden_en_Rechtspositie_Kadaster_versie_1.6._1_januari_2019.pdf

1 jan 2019 ... 1 uur compensatieverlof op te bouwen. In afwijking van artikel 6:8, derde en vierde lid, dienen opgebouwde compensatie-uren in hetzelfde ...

de rechtspositie van de genormaliseerde ambtenaar - University of ...

http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=149788

1 jan 2016 ... 3 Van Meer, Het nieuwe ambtenarenrecht, Deventer: Kluwer 2017, p. XIII en ... stoelendans na de inwerkingtreding van de Wwz', ArbeidsRecht ...

Informatie over de Rechtspositie - Werken bij Drechtsteden

https://www.werkenbijdrechtsteden.nl/dds/up/ZijoqwzJiE_WS_informatie_over_de_rechtspositie_december_2018.pdf

dan drie werkdagen per week een abonnement voor bus of waterbus of een ... aanschaf van een abonnement of het declareren van losse kaartjes blijft de voor.

Informatiebundel - Uw rechtspositie bij uitzending - Defensie.nl

https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/brochures/2019/09/16/uw-rechtspositie-bij-uitzending/Informatiebundel - Uw rechtspositie bij uitzending.pdf

1 sep 2019 ... In werkelijke dienst vóór, tijdens en na uitzending. 6.2 ... het pad: Mijn NS-Business Card >> direct regelen >> NS Business Card beëindigen. ... Via de homepage van www.veteraneninstituut.nl (Checkpoint) kunt u zich.

De rechtspositie van de functionaris in de financiële ... - Van Doorne

https://www.vandoorne.com/globalassets/documenten--bijlagen/bijlagen-blogs/van-tuyll-de-rechtspositie-van-de-functionaris-in-de-financiele-sector.pdf

3 okt 2018 ... 1:1 Wft de definitie 'financiële onderneming'. Waar ik in dit ... goedingen in de WBFO: de betekenis voor de arbeids- rechtpraktijk' ...

De rechtspositie van de sollicitant en van de werknemer tijdens de ...

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/16149/Dissertatie-DE%20RECHTSPOSITIE_V03.PDF?sequence=2

4 maart 2011 ... vacature moet bij het UWV WERKbedrijf worden aangemeld.73 ... 281 Zie bijvoorbeeld de cao van Selektvracht (looptijd van 1 januari 2007 tot ...

Harmonisatie rechtspositie - Waterschap Veluwe

http://veluwe.city-stream.nl/attachments/26/AP05_2_Sociaal_Statuut_harmonisatie.pdf

2 feb 2011 ... (modelconstructie “Intersafe” met landelijk dekkend netwerk van opticiens). Vervanging van brillen indien noodzaak aantoonbaar is ...

IKB, wat kan ik er mee? | U krijgt een nieuwe rechtspositie ... - P-Direkt

https://www.p-direkt.nl/binaries/p-direkt/documenten/nieuwsbrief/2019/10/15/p-direkter-oktober-2019/P-Direkter 10 oktober 2019.pdf

10 okt 2019 ... De informatieve brief over Wnra aan alle rijksmedewerkers in november wordt verzonden? U tot en met 13 november 17.00 uur nog gebruik ...

De rechtspositie van de bestuurder: benoeming, beloning en ...

https://pure.uva.nl/ws/files/2481071/162281_GEDRUKT_De_rechtspositie_van_de_bestuurder_Dissertatie_compleet.pdf

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid ... Bles 1907 I, memorie van toelichting bij het Ontwerp Loeff (1904), Algemene beschouwingen § 2. 5.

Bijzondere ambten, een toegesneden rechtspositie

https://www.burgemeesters.nl/sites/www.burgemeesters.nl/files/File/rapport-bijzondere-ambten-een-toegesneden-rechtspositie.pdf

Een burgemeester bleef soms langer dan 40 jaar in dezelfde gemeente. De doctrine van ... 81 Wim Derksen, Wachtgeld is een groot goed, Trouw, 2 juni 2013.

betekenis en statuut van de rechterlijke macht als staatsmacht(*)

http://www.tpr.be/content/1996/1996-1343.pdf

indirect doch niet minder nefast door de begrotingswetten die overal ter wereld, behalve in Costa Rica, onvoldoende financiele ruimte geven voor een goede ...